top of page

Veřejně prospěšný poplatník

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Neziskový sektor je sektor, v němž organizace a instituce nejsou primárně založeny za účelem dosahování zisku. Na rozdíl od komerčních organizací, cílem neziskových organizací (dále jen NO) není vytváření a rozdělování zisku mezi vlastníky, ale přímá produkce užitku. NO mohou však vytvářet zisk a mohou taky podnikat a to prostřednictvím vedlejší nebo podnikatelské činnosti. Zisk se musí použít na rozvoj hlavní činnosti.

Z globálního hlediska dělíme NO na:

  • Organizace veřejně prospěšné – jsou založeny za účelem poslání spočívající v produkci veřejných a smíšených statků, které uspokojují potřeby veřejnosti (charita, ekologie, zdravotnictví, vzdělávání, veřejná správa),

  • Organizace vzájemně prospěšné - jsou založeny za účelem vzájemné podpory skupin občanů (i právnických osob), které jsou spjaty společným zájmem. Jejich posláním je tedy uspokojování svých vlastních zájmů a veřejná správa dbá, aby se jednalo o takové zájmy, které jsou ve vztahu k veřejnosti korektní, tedy neodporují zájmům druhých občanů a právnických osob. Jde například o realizaci aktivit v kultuře, tělesné kultuře, konfesních a profesních zájmů, ochrany zájmů skupin apod.

Dle zřizovatele dělíme NO na:

  • Státní NO (zřizovatelem je stát, kraje, obce, případně jejich organizační složky). Jedná se především o organizační složky a příspěvkové organizace.

  • Nestátní (soukromé) NO (zřizovatelem jsou občané). Jedná se především o spolky, nadace, ústavy.

Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšný poplatník je nově definován od 1. 1. 2014 v § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP). Veřejně prospěšný poplatník je poplatník, který jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním (do konce roku 2013 byli tito poplatníci definováni v § 18 odst. 3 ZDP jako poplatník, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání).

V § 17a odst. 2 ZDP je vymezeno, který subjekt není považován za veřejně prospěšného poplatníka, i když není jeho hlavní činností podnikání. Tito negativně vymezení poplatníci jsou sice právnické osoby, ale nemají výhody veřejně prospěšného poplatníka (osvobozené bezúplatné příjmy, možnost uplatnit snižující položku dle § 20 odst. 7 ZDP a musí vždy podávat daňové přiznání).

Veřejně prospěšným poplatníkem není: 1. Obchodní korporace 2. Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář 3. Profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně s výjimkou organizace zaměstnavatelů (jedná se o profesní komory, kde členské příspěvky jsou daňovým příjmem – Komora daňových poradců, Komora auditorů, Česká lékařská komora, Komora architektů, Česká stomatologická komora, apod. a dále Agrární a Hospodářská komora) 4. Zdravotní pojišťovna 5. Společenství vlastníků jednotek 6. Nadace, které slouží nebo směřují k podpoře osob blízkých zakladateli (tzv. rodinné nadace)

Veřejná prospěšnost - §146 nového občanského zákoníku

Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejné prospěšnému účelu.

Neziskovost nadále nesouvisí s právní subjektivitou, podstatný je výkon činnosti, která naplňuje podmínky veřejné prospěšnosti §146 a násl. NOZ. ZDP přestal sloužit v obecné rovině pro získání přehledu NO. Veřejně prospěšný poplatník je ten, který v souladu se zakladatelskými listinami jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.


V ČR se málo kdo vyzná v daních neziskových organizací. My máme v týmu přední odborníky na tuto oblast, proto se na nás můžete spolehnout. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daní pro neziskové organizace našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


20. 04. 2015

Comments


bottom of page