Rozdělení příjmů neziskových organizací z hlediska daně z příjmů

Rozdělení příjmů neziskových organizací z hlediska daně z příjmů

19/02/2014

Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Za poplatníky daně z příjmu právnických osob zákon považuje všechny osoby, které nejsou osobami fyzickými a organizační složky státu. Obecně jsou předmětem daně z příjmů právnických osob příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. Pro neziskové organizace platí zvláštní daňový režim. Dani podléhají v zásadě pouze příjmy z hlavních činností, které jsou ziskové a příjmy z vedlejších činností: příjem z reklam a z pronájmu majetku (mimo pronájmu státního majetku). Vymezení zdanitelných příjmů je poměrně složitou záležitostí.

 

 

Pokud je jednotlivá hlavní činnost realizována jak za ceny ziskové tak ztrátové, nelze stejné výkony v rámci jednoho druhu činnosti kompenzovat. Tento systém je administrativně náročný, neboť si vynucuje klíčování příjmů a souvisejících nákladů podle jednotlivých druhů činností, případně i v jejich rámci.

Dále dochází k tomu, že subjekt dosahuje náklady, které souvisí jak s příjmy, které jsou předmětem daně, tak s příjmy, které předmětem daně nejsou. Takovými společnými náklady mohou být např. elektrická energie, nájemné, voda, údržba, činnost ekonomického oddělení, řízení, ostraha, správa organizace, atd. Pro přiřazení těchto režijních nákladů k výnosům je nutno zvolit vhodné kritérium. Existuje celá řada rozvrhových základen, ty jsou dány povahou činnosti, ve které společné náklady vznikly, namátkově lze uvést tyto:

  • počet ujetých kilometrů pro činnosti zdaňované a pro činnosti nezdaňované

  • délka strojového času - např. při vedení účetnictví a mzdové agendy pro činnosti zdaňované a pro činnosti nezdaňované

  • počet odehraných hodin na dvorcích tenisového klubu pro členy a nečleny, např. sportovní klub mimo výcviku svých žáků pronajímá nečlenům tenisové dvorce.

U některých organizací, v případě, že část vynakládaných nákladů je společná pro hlavní i hospodářskou činnost a co do výše je těžko rozlišitelná, je možné tyto náklady klíčovat v poměru výše tržeb.

Zákon o daních z příjmů ukládá neziskovým organizacím vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně výnosy, které jsou předmětem daně, a které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Totéž platí pro vykazování nákladů. Tato povinnost může být splněna i mimoúčetně v daňovém přiznání.

Jedna z možností je nastavení sledování pomocí analytických účtů nákladů a výnosů.Další variantou je sledování pomocí pomocného pole v účetním programu – např. pole činnost.

 

Struktura musí reflektovat členění nákladů a výnosů:

  1. podle jednotlivých činností,

  2. pro potřeby stanovení základu daně z příjmů.

 

MD        Dal            D/ND         Zdroj krytí     Činnost HS    Text

 

501                         daňový         dotace            1                obchod

 

 

             602       nedaňový dar                           2                 finance

 

 

         příspěvek

        zřizovatele                                                   3

 

                                                                              4

 

 

 

Podle našich zkušeností z praxe některé neziskové organizace vůbec netuší, že nějaký zákon o daních z příjmů existuje. Zastávají názor, že vše je hlavní činnost a to činnost nezisková. Další skupinu tvoří organizace, které si vyberou některé činnosti, které jsou ziskové, uvedou je do daňového přiznání a ostatními se nezabývají. Konečný výsledek je nějak vypočten, a je otázkou času, kdy dojde k polemice se správcem daně.

Please reload

Doporučené články

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky- 2., aktualizované vydání

30/11/2016

1/2
Please reload

Poslední příspěvky