Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění

Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění

 

Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pokud plátce nemá plný nárok na odpočet DPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet daně, kdy vypořádací koeficient předmětného kalendářního roku je menší než 95 % a daň na vstupu i na výstupu je přiznána současně u transakcí typu:

  • pořízení zboží z jiného členského státu vč. pořízení zboží kupujícím formou třístranného obchodu,

  • přijetí služby z jiného členského státu/ze třetí země,

  • dovoz zboží,

  • přijaté tuzemské plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

 

1. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, ovšem nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v němž vznikla povinnost přiznat daň.

 

Pak správce daně daň dodatečně nevyměří ani nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Úrok z prodlení se vypočítá pouze z částky odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a daní na vstupu, pokud byly deklarovány v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období současně.

 

2. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, a to v pozdějším zdaňovacím období jiného kalendářního roku.

 

Správce daně nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Kromě úroku z prodlení by správce daně doměřil případný rozdíl, o který by byl vlivem uplatnění vyššího vypořádacího koeficientu jiného kalendářního roku neoprávněně uplatněn odpočet daně vyšší, než na jaký měl plátce nárok.

Odkazy:

Please reload

Doporučené články

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky- 2., aktualizované vydání

30/11/2016

1/2
Please reload

Poslední příspěvky