top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Liberační balíček srozumitelně - Otázky a odpovědi

Aktualizováno: 26. 7. 2023

Přinášíme odpovědi na Vaše dotazy, jak konkrétně se Vás dotknou opatření vlády ČR uvedené v tzv. Liberačním balíčku. Odpovídal Vám daňový poradce CEG Ing. Tomáš Navrátil a majitelka CEG a daňová specialistka Ing. Šárka Pelikánová.


Proč vláda zavedla Liberační balíček?

(otázka od většiny z vás)

Vláda odůvodňuje zavedení těchto opatření spíše pro zajištění zdravotní a administrativní bezpečnosti.


Její oficiální stanoviska jsou:

  • u možnosti pozdějšího zaplacení daně z příjmů ministerstvo financí uvádí, že „účelem prominutí úroku z prodlení z pozdního podání daňového přiznání je omezit počet osobních návštěv finančních úřadů a reagovat na personální nedostatečnost na straně právnických osob v důsledku šíření viru“;

  • u dalších opatření se pak píše o zvýšení tolerance nejméně závažných pochybení ze strany daňových subjektů za situace, kdy okolnosti související se šířením viru snižují jejich akceschopnost při plnění povinností apod.

Opatření, které jsou tímto balíčkem zavedeny, tedy raději primárně nevnímejte jako ekonomickou podporu vlády ČR vůči daňovým poplatníkům, tedy podnikatelům. Lépe tak budou pro Vás veškerá opatření pochopitelná a zorientujete se v nich.


Kdy mám podat daňové přiznání k dani z příjmů?

(otázka od OSVČ i majitelů s.r.o.)


Tento rok můžete kdykoliv do 1. 7. 2020. Klasicky je datum podání maximálně do 1. 4., při podání tzv. odkladu přes daňového poradce do 1.7. Ale díky mimořádnému usnesení vlády byla vyhlášeno možnost podat přiznání do konce června, a to bez jakýchkoliv sankcí a nutnosti žádat o odklad.


Pokud však chcete, aby Vaše přiznání bylo podáno daňovým poradcem, který pak bude ručit za jeho odbornou stránku, rozhodně doporučujeme zplnomocnit do 31. 3. Vašeho daňového poradce k podání daňového přiznání. Jak na to? Daňový poradce nebo Vy jednoduše pošle jednu kopii plné moci přes datovou schránku (nemusíte chodit na podatelnu finančního úřadu). Tato služba je samozřejmě pro svou garanci zpoplatněna.

Nezapomeňte, že podáním odkladu daňovým poradcem máte zároveň možnost posunout podání přehledů pro Vaše zdravotní pojišťovnu a OSSZ až do 3.8.2020.Je lepší podat daňové přiznání do 1. 4., anebo počkat až do 1. 7.?

(otázka od OSVČ i majitelů s.r.o.)


To záleží na individuální situaci každého podnikatele. Pro některé to může být výhodné, protože tím získávají čas. Je však nutné si uvědomit, že podání přiznání v řádné lhůtě může být v některých situacích pro poplatníka výhodnější (např. existence vratitelného přeplatku, nebo změna výše zálohy na daň).Co když jsem již daňové přiznání podal/a?

(otázka od OSVČ i majitelů s.r.o.)


Skvěle, alespoň máte již vše za sebou 😊 Každopádně pro Vás to také znamená, že pokud jste ještě nezaplatili daň, která Vám z přiznání vyšla, tak máte možnost platbu odložit až do konce června.Co když jsem už podal odklad daňového přiznání před daňového poradce?

(otázka od OSVČ i majitelů s.r.o.)


Plnou mocí, kterou jste svému daňovému poradci dali, jste se pojistili, že Vaše přiznání bude po daňové stránce správně podáno. Proto Vašemu poradci náleží odměna za tuto službu. Buďte rádi, že jste se takhle rozhodli, a rozhodně doporučujeme všem podnikatelům využít tuto možnost. Účetní Vám za odbornou správnost neručí a není možné, aby se na ni pojistila.

Zároveň díky odkladu máte možnost podat Vaše přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu až 3.8.2020.Co když nebudu mít na platbu daně?

(otázka od většiny z vás)


Je možné požádat finanční úřad o tzv. posečkání daně. Obvykle je tato žádost zpoplatněna částkou 400 Kč. Právě díky liberačnímu balíčku bude tento poplatek prominut, pokud podáte žádost do 31.7.2020.


Finanční úřad pak rozhodne o takové žádosti do 30 dnů (jestli bude v současné době rozhodovat rychleji, nelze vůbec odhadovat). Většinou to dopadne tak, že se vytvoří splátkový kalendář pro poplatníka.

Ale pozor-ani posečkání daně není „zadarmo“! Finanční úřad vždy vyměřuje tzv. úrok z posečkané částky. Je možné požádat o prominutí tohoto úroku. Na základě liberačního balíčku bude ospravedlněn ten úrok z posečkané částky, u kterého se věrohodně prokáže, že k prodlení s úhradou daně došlo důsledkem působení mimořádných opatření.Musím vyplnit nějaký formulář, aby mi byla odpuštěna povinnost platit daň včas? (otázka od většiny z vás)


Zde je potřeba rozlišit mezi daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 a ostatními daněmi.


U daně z příjmů fyzických i právnických osob můžete zaplatit až do 1. 7. 2020 bez jakýchkoliv sankcí a žádostí. Pokud byste chtěli zaplatit až po tomto datu, museli byste zažádat o tzv. posečkání daně (viz výše).


A stejně tak musíte podat podobnou žádost u ostatních daní (DPH, spotřební daň atd.). U nich prozatím nebyly prodlouženy lhůty podání daňového přiznání.Musím podat daňové přiznání k DPH i v této situaci? Co se stane, když to neudělám nebo nezaplatím DPH?

(otázka od měsíčního i čtvrtletního plátce DPH)


Podávání DPH přiznání liberační balíček přímo nijak nezohledňuje. DPH přiznání a související platby je tak třeba činit včas.


Je nicméně možno požádat o posečkání daně (viz výše), případně prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznání k DPH. Toto musí udělat daňový poplatník aktivně sám.Musím podat daňové přiznání elektronicky?

(otázka od OSVČ)


Pokud nemáte zřízenou datovou schránku, tak nemusíte podávat své daňové přiznání elektronicky. Právnické osoby, tedy veškeré firmy, neziskové organizace apod., mají nutnost mít datovou schránku aktivní a komunikovat pouze přes ni. Fyzické osoby, tedy všichni OSVČ, mají možnost si datovou schránku zřídit. Pakliže tak učiní, jsou povinni ji používat již po celou dobu provozování své živnosti.


Máte případně možnost podat své daňové přiznání poštou, daňovým portálem (s následným fyzickým podáním potvrzení do 5 dnů), nebo také fyzicky. Finanční úřady nicméně omezily svou provozní dobu z důvodu velkého výskytu osob na úřadech. Podatelny jsou nyní otevřeny vždy jen v pondělí a středy od 8 do 11 hodin.Je nyní lepší si založit datovou schránku, abych nemusel/a fyzicky na finanční úřad?

(otázka od OSVČ)


To záleží na Vás, podat daňové přiznání můžete i poštou, nebo elektronicky skrz daňový portál. Pokud chcete, datovou schránku si zřídit můžete. Založit si ji můžete na poště nebo jinde na Czechpointu. Každopádně počítejte s tím, že pak ji už budete muset používat pravidelně. Zároveň cokoliv do ní dostanete, se bude považovat za doručené, i když si zprávu skutečně nepřečtete.Je povinnost podávat přehledy na sociální a zdravotní pojištění do 4. 5. 2020? Nebo je lhůta také posunuta na konec června?

(otázka od OSVČ)


Možnost pozdějšího podání a placení sociálního a zdravotního pojištění Vláda zatím nevyhlásila. Je tedy nutné se držet data 4.5.2020.


Pokud však máte požádáno o tzv. odklad daňového přiznání daňovým poradcem (viz výše), tak máte možnost podat přehledy až do 3.8.2020.


Pokud tedy Vaše daňové přiznání nepodává poradce a Vy byste nebyli schopni podat své přehledy, nebo uhradit nedoplatky z nich vyplývající, jediná možnost je použit možnosti příslušných zákonů:

  • u sociálního pojištění se jedná o možnost podání žádosti u Vaší OSSZ o tzv. prominutí penále (penále by začalo nabíhat při pozdějším zaplacení pojistného). O žádosti o prominutí penále mohou správy sociálního zabezpečení rozhodovat pouze za předpokladu, že jste dluh na pojistném již uhradili. Dále pak je možné zažádat o povolení splátek pojistného. Dobu splácení dluhu stanoví příslušná OSSZ na základě Vašeho návrhu. Ten je obsažen v žádosti o povolení splátek s tím, že doba splácení dluhu nesmí být delší než 36 měsíců;

  • podobně u zdravotního pojištění existuje možnost podání žádosti o prominutí penále prostřednictvím tzv. žádosti o odstranění tvrdosti zákona. Tuto žádost může plátce podat nejpozději do nabytí právní moci platebního výměru. Tímto výměrem by se totiž již předepsalo penále. Při posuzování žádosti se zohledňují zejména vážné zdravotní, sociální a finanční důvody, které žadatel doloží. Podstatné pro prominutí, resp. snížení penále, je také to, zda jde o ojedinělý či krátkodobý "prohřešek" plátce. Tedy zda se jedná o opakovaný případ, nebo zda měl podnikatel jinak dobrou platební morálku. I zdravotní pojišťovny pak mohou umožnit dlužníkovi splácení dluhu ve splátkách. O to můžete zažádat písemně „Dohodou o úhradě dluhu ve splátkách“ podle občanského zákoníku.

Každý podnikatel čas od času potřebuje poradit v oblasti daní. Náš daňový tým je tvořen odborníky, kteří se v této oblasti neustále vzdělávají a jsou zároveň velmi lidští, tudíž dokážou všechny Vaše otázky zodpovědět velmi srozumitelně. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňového poradenství našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorce:


Ing. Šárka Pelikánová


Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.


Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.

Vést účetnictví, je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace

a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme.


19. 03. 2020

Comments


bottom of page