top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Poslední vlna EET od 1. 5. 2020

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Dne 9.10.2019, byla ve Sbírce zákonů pod č. 256/2019 Sb. vyhlášena novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH.


1.5.2020 tak bude spuštěna poslední vlna evidence tržeb, a také dojde k přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH (např. u stravovacích služeb a u podávání točeného piva).

Změny od 1.11.2019

Některé změny, které novela přináší, nabývají účinnosti již od 1.11.2019. Tyto změny se pochopitelně zatím (do konce dubna 2020) netýkají plateb z činností dočasně vyjmutých z evidence tržeb, od 1.11.2019 se tedy týkají pouze tržeb ze stravování, ubytování, maloobchodu a velkoobchodu.


Ani po novele evidenci tržeb nebudou podléhat platby uskutečněné platebními kartami – ať se jedná o platbu u obchodníka prostřednictvím terminálu v dané provozovně anebo o platbu prostřednictvím platební brány.


Od 1.11.2019 novela rozšiřuje tzv. „formální“ znak evidované tržby o platby uskutečněné tzv. platebními prostředky pro omezenou síť – slovy novely se jedná o platby uskutečněné prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředku nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb.


Příklad: „Formální“ znak evidované tržby je po doplnění novelou např. naplněn u provozovatele stravovacího zařízení, který umožňuje „nabití“ peněz do elektronické peněženky a následně platbu za stravovací službu touto elektronickou peněženkou (v tomto případě je evidováno jak „nabití“, tak následná úhrada za stravovací službu touto elektronickou peněženkou). Nutno podotknout, že v uvedeném případě metodika Finanční správy doporučuje evidovat tržby i v současné době.


Uvedený „formální“ znak evidované tržby se po spuštění poslední vlny, tedy od 1.5.2020, uplatní např. u provozovatele atrakce, kde je u pokladny zakoupen žeton pro jednu jízdu (platba za žeton bude evidovanou tržbou) a následně je tento žeton použit k úhradě jedné jízdy na atrakci (toto použití žetonu již evidovanou tržbou nebude).


Od 1.11.2019 podléhají evidenci tržeb jen tržby na území ČR a také je opět náležitostí účtenky DIČ, ale jen pokud není tvořeno rodným číslem – jedná se ovšem pouze o náležitost účtenky pro účely evidence tržeb; daňový doklady pro účely DPH pochopitelně musí DIČ obsahovat i v případě plátce – fyzické osoby, u kterého je tvořeno rodným číslem.

Výjimky z evidence tržeb

Evidenci tržeb nadále obecně podléhají tržby, u kterých je naplněn „formální“ znak (typicky jde o tržbu v hotovosti) a současně i znak „materiální“ (musí se jednat o příjem z podnikání, proto se evidence tržeb nebude týkat příjmu v hotovosti, který bude fyzická osoba zdaňovat jako příjem z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů).


Pokud jsou uvedené znaky u příslušné úplaty naplněny, tak je povinnost ji evidovat, ledaže se jedná o výjimku. Novela s účinností k 1.5.2020 ruší přechodnou výjimku, která do konce dubna 2020 dočasně vylučuje z evidence tržby ze všech dalších oborů podnikatelské činnosti (kromě ubytování, stravování, maloobchodu a velkoobchodu).


Výjimky, kdy ani od 1.5.2020, nebudou tržby podléhat evidenci nadále upravuje § 12 zákona o evidenci tržeb, a to podle 3 odstavců:

• podle odst. 1 se nadále povinnost evidovat tržby nevztahuje na tržby státu, územního samosprávného celku či příspěvkové organizace; např. příspěvková organizace může mít hotovostní tržby z podnikání a na tyto tržby se bez dalších podmínek vztahuje výjimka

• podle odst. 2 nadále není např. tržba z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle energetického zákona nebo z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích

• novela odst. 2 rozšířila o řadu výjimek, které se týkají sociální péče, sociálních služeb, sociální prevence a sociální rehabilitace

• podle odst. 3 nadále není např. ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem (např. příjmy za prodej vyřazeného majetku zaměstnancům), z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků (podle současné metodiky Finanční správy je tato podmínka splněna, pokud příjem, resp. výnos z podnikatelské činnosti za předchozí kalendářní rok činí nejvýše 300 000 Kč nebo 5 % z celkových příjmů, resp. výnosů)

• novela výjimky v odst. 3 rozšířila o tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících jako např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS, tržby ze všech druhů hazardních her, tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla), tržby nevidomých či hluchoslepých poplatníků a o tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb (v období 18. prosince do 24. prosince, a to jen v provozovnách zabývajících se v tomto období jen prodejem sladkovodních ryb a souvisejícími činnostmi) – tato výjimka se uplatní v případě maloobchodního popř. i velkoobchodního prodeje sladkovodních ryb o letošních vánocích.

Off-line režim

Zásadní novinkou, kterou novela s účinností od 1.5.2020 přináší, je evidence tržeb ve zvláštním režimu, tedy tzv. off-line režim. Tento režim finanční úřad povolí (o povolení bude možné žádat již od 1.2.2020) jen podnikatelům, kteří splňují tyto podmínky (současně):

• nejedná se o plátce DPH,

• maximálně 2 zaměstnanci,

• výše příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje ročně 600 000 Kč.


Pokud se jedná o poskytovatele zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, kteří přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny, tak těm je zvláštní režim umožněn bez dalších podmínek (mohou tedy být plátci DPH atd.).

Evidence tržeb ve zvláštním režimu znamená:

• podnikatel si vyzvedne na finančním úřadu (obecně novela předpokládá jednou ročně) příslušné množství bloku úředně označených účtenek, které následně musí bedlivě střežit (jinak se vystavuje pokutě podle zákona o evidenci tržeb)

• účtenky po doplnění údajů (např. se jedná o celkovou částku tržby) bude podnikatel vydávat zákazníkům při přijetí „hotovostní“ tržby

• čtvrtletně (do 20 dnů od konce čtvrtletí) podnikatel souhrnně oznámí (elektronicky – obdobným způsobem jako např. kontrolní hlášení) údaje o tržbách finančnímu úřadu.

Sleva na dani z příjmů

Novela nic nemění na úpravě slevy na evidenci tržeb podle § 35bc zákona o daních z příjmů, která je nadále určena pouze pro fyzické osoby. Pokud fyzické osobě vznikne povinnost zaevidovat tržbu poprvé v roce 2020 (lhostejno kdy – např. až v prosinci 2020), tak tuto slevu uplatní v daňovém přiznání za rok 2020, které bude podávat v roce 2021.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

Vést účetnictví, je pro firmy a řadu podnikatelů zákonná povinnost. Pro náš tým odborníků je to ovšem každodenní práce a zároveň koníček. Jsme připraveni pomoci i Vám, ať už jste OSVČ, nebo máte svou společnost a zaměstnance. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


17. 10. 2019

Commentaires


bottom of page