top of page
  • Obrázek autoraJiřina Maxová

Antivirus A plus - Novinka

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Rádi bychom upozornili všechny naše klienty a další podnikatele, kteří čerpají a budou čerpat příspěvek státu při uzavřených provozech na základě nařízení vlády z programu Antivirus – režim A, který od října slibuje zaměstnavatelům navýšení příspěvku na celých 100% (do maximální výše 50.000 Kč na jednoho zaměstnance), že se nově při vyplňování žádosti o proplacení náhrad mezd objevuje dodatek. Ten nově upravuje dohodu mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce.Nově se objevuje v žádostech o Antivirus A plus dodatek. Nejdůležitějším bodem v něm je, že se v něm zaměstnavatel zavazuje, že pokud EU nenotifikuje novou dohodu, zaměstnavatel nakonec bude vracet 20% z vyplacené dotace a maximální uplatnění nákladů bude, stejně jako na jaře, maximálně 39.000 Kč.


Tato informace je zahrnuta v bodě 4.:

„4. V případě nebude-li příspěvek v režimu A plus podle článku IV. bod 1.3. této dohody notifikován ze strany Evropské komise jako dovolená veřejná podpora (článek X. bod 10 této dohody), nahlíží se na příspěvek poskytnutý v režimu A plus jako by byl poskytnut v režimu A podle článku IV. bod 1.1. této dohody. Tuto skutečnost zaměstnavateli sdělí Úřad práce. Zaměstnavatel se v takovém případě zavazuje vrátit Úřadu práce příspěvek vyplacený v režimu A plus ve výši 20 % náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance a současně ve výši odpovídající částce, která přesáhla maximální měsíční částku příspěvku v režimu A na jednoho zaměstnance, tj. částku 39 000 Kč. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.“


Dále je rozšířeno i čestné prohlášení zaměstnavatele:


Prohlášení zaměstnavatele

1. Zaměstnavatel čestně prohlašuje, že u něj došlo ke ztrátě likvidity rozhodné pro poskytnutí veřejné podpory podle bodu 3.1 Dočasného rámce. Ztráta likvidity se presumuje u všech zaměstnavatelů, jejichž provoz byl uzavřen či významně omezen zásahem veřejné moci prostřednictvím krizových opatření vlády či mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví či orgánů ochrany veřejného zdraví a u nichž z tohoto důvodu vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavateli vznikla povinnost vyplatit zaměstnancům náhradu mzdy podle § 208 zákoníku práce a s tím související povinnost úhrady pojistného na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dle příslušných právních předpisů.


2. Zaměstnavatel čestně prohlašuje, že součet všech podpor dle bodu 3.1 Dočasného rámce, které již obdržel a té, kterou obdrží na základě předložených výkazů v rámci režimu A plus podle článku IV. bod 1.3 této dohody, a to jak podpor ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňových či platebních výhod, nepřekročí 800 000 EUR na podnik, resp. na skupinu vzájemně propojených podniků, přičemž bere na vědomí, že u všech použitých částek se musí jednat o hrubé částky, tj. před srážkou daně nebo jiného poplatku; v případě, je-li žadatel činný v odvětví zemědělství, rybolovu a akvakultury podpora nepřekročí 120 000 EUR na jeden podnik činný v odvětví rybolovu a akvakultury nebo 100 000 EUR na jeden podnik činný v prvovýrobě zemědělských produktů.


3. Zaměstnavatel, který je středním nebo velkým podnikem, čestně prohlašuje, že není podnikem, který byl k 31. prosinci 2019 v obtížích ve smyslu článku 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014. Je-li zaměstnavatel mikropodnikem nebo malým podnikem a nacházel-li se v obtížích již ke dni 31. prosince 2019, čestně prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení podle příslušných právních předpisů a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci, pokud zároveň zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže se stále na něj uplatňuje plán restrukturalizace. Definice malých, středních a velkých podniků je uvedena v příloze I. a článku 2 odst. 24 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.


Mzdy, personalistika a povinné odvody se pořád mění. Náš mzdový tým neustále sleduje aktuální vývoj legislativy a je připraven Vám poradit s každou Vaší otázkou, případně Vám rádi zpracujeme Vaše mzdy. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci mzdového účetnictví našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek!


O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.


19. 11. 2020


Comments


bottom of page