top of page
 • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Daňová uznatelnost darů

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Velké množství fyzických, ale i právnických osob poskytuje dary nejen neziskovým organizacím. Dary jsou také rozdávány během nejrůznějších živelních katastrof, nedávno například česká společnost ukázala svoji solidaritu vesnicím zasaženým tornádem. Které poskytnuté dary je možné odečíst si od základu daně? Musí neziskovky přijaté peníze zdaňovat jako své příjmy? A na co si dát pozor při poskytování či přijímání daru?Plátce si může od základu daně odečíst určitou hodnotu bezúplatných plnění (darů) konkrétním osobám a organizacím na tzv. dobročinné účely a na odstraňování následků živelních pohrom. Dar nám definuje občanský zákoník jako bezplatný převod vlastnického práva k nějaké věci z dárce na obdarovaného. Dle ZDP jde o bezúplatné plnění, které může mít formu jak peněžní (darujeme peníze), tak nepeněžní (darujeme věc), ale může se jednat i

o poskytnutí služby zdarma. Jaké dary a komu poskytnuté si můžeme od základu daně odečíst, definuje zákon o daních z příjmů v § 15 (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 (právnické osoby):

Dle uvedených ustanovení zákona o dani z příjmů mohou fyzické a právnické osoby od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých:

 • obcím

 • krajům

 • právnickým osobám se sídlem na území České republiky

 • právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona

a to na financování:

 • vědy a vzdělání

 • výzkumných a vývojových účelů

 • kultury

 • školství

 • na policii

 • na požární ochranu

 • na podporu a ochranu mládeže

 • na ochranu zvířat a jejich zdraví

 • na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské

dále dary pro:

· registrované církve a náboženské společnosti

· tělovýchovné a sportovní organizace

· politické strany a hnutí na jejich činnost.


Pokud darujeme věc nebo poskytneme zdarma službu – musíme stanovit hodnotu tohoto daru podle zákona o oceňování majetku. Poskytnutí daru je třeba v daňovém přiznání doložit potvrzením o jeho realizaci.


Přijaté dary, jejichž příjemcem jsou právnické osoby, členíme z hlediska otázky jejich zdanění (u příjemce daru):

 • přijaté dary osvobozené od daně z příjmů (např. dary plynoucí do veřejných sbírek, na humanitární či charitativní účely, dary přijaté územním samosprávním celkem, příspěvkovou organizací apod.)

 • peněžní dary ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku či jeho technického zhodnocení

 • dary od daně z příjmů neosvobozené.


U darů je velký rozdíl ve srovnání s poplatníky daně z příjmů fyzických osob, je-li právnická osoba obdarovaným subjektem.


Nahlédneme-li do § 18 ZDP, zjistíme, že dary jsou předmětem daně z příjmů PO. Osvobození je možné podle § 19 zákona o daních z příjmů pouze u výnosů kostelních sbírek.


Podle § 19b lze osvobodit bezúplatné příjmy obdobně jako u fyzických osob, jde-li například o:

· příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu

o pozemkových úpravách,

· majetkový prospěch od téže osoby ve zdaňovacím období s limitem 100 000 Kč

u vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při výpůjčce a výprosníka při výprose,

· obmyšleného z majetku (viz FO a svěřenský fond),

· příjem plynoucí do veřejné sbírky na humanitární nebo charitativní účely a přijatý

z veřejné sbírky.


Veřejně prospěšný poplatník

Zcela jinou kategorii představují subjekty definované v 17a ZDP (definice veřejně prospěšného poplatníka) specifický. Pokud veřejně prospěšný poplatník použije dary na činnosti dle §15 odst. 1 nebo dle §20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, kde jsou vyjmenovány různé veřejně prospěšné účely, může je od daně z příjmů osvobodit. Pokud poplatník používá osvobození darů, posuzuje je odděleně od ostatních příjmů a výdajů,

a sleduje u nich, jak byly použity. Náklady, které byly z osvobozených darů hrazeny, je totiž také třeba vyjmout z ostatních nákladů a považovat je za daňově neuznatelné.


Poplatník se u některých osvobozených příjmů může tohoto osvobození vzdát.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství!


O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


17. 09. 2021
Comments


bottom of page