top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Liberační balíček a jeho dopady

Aktualizováno: 26. 7. 2023

Ministerstvo financí dnes vyhlásilo detaily k tzv. liberačnímu balíčku. Jedná se zejména o kroky uvedené níže.

 

1) Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020, bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Technicky dojde k porušení lhůty, ovšem fakticky bez následků v podobě sankce.


Daňoví poplatníci tak nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají později do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti.


Je však nutné si uvědomit, že podání přiznání v řádné lhůtě může být v některých situacích pro poplatníka výhodnější (např. existence vratitelného přeplatku nebo změna výše zálohy na daň).


Zatím není jasné, zda budou obdobná opatření přijata také pro zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení. Analogické prominutí sankcí by bylo logické – situaci, jak zareagují příslušná ministerstva, nadále sledujeme.

 

2) Daňoví poplatníci nemusí podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení budou řešeny následovně:


- bez výzvy správce daně bude automaticky prominuta pokuta v hodnotě 1 000 Kč vzniklá za období od 1. 3. do 31. 7. 2020;


- ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání budou promíjeny na individuální žádost poplatníka z důvodů souvisejících s koronavirem.

 

3) Daňové subjekty mohou už podle stávajícího daňového řádu požádat o určité instituty, které jsou liberačním balíčkem dále zmírněny:


- posečkání splatnosti daně obvykle spojené se splátkovým kalendářem; v tomto případě bude odpuštěn poplatek ve výši 400 Kč a za určitých podmínek lze prominout i úrok z posečkané částky;


- snížení záloh na daňové povinnosti; správce daně v odůvodněných případech rozhodne o snížení povinnosti platit zálohy nebo povolí výjimku z povinnosti zálohovat, a to na celé zdaňovací období;


- odpuštění sankcí v případě prodlení (u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020).

 

4) Ač toto nebylo prozatím dále specifikováno, byla ministryní financí naznačena maximální tolerance v rámci kontrol při spuštění 3. a 4. vlny EET.

 

Doporučujeme jakékoliv kroky v této oblasti dále konzultovat. Různé případy mohou vyžadovat specifický postup, který je nad rámec výše uvedeného stručného shrnutí.


Jsme tady s celým CEG pro Vás.


Každý podnikatel čas od času potřebuje poradit v oblasti daní. Náš daňový tým je tvořen odborníky, kteří se v této oblasti neustále vzdělávají a jsou zároveň velmi lidští, tudíž dokážou všechny Vaše otázky zodpovědět velmi srozumitelně. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňového poradenství našim klientům poskytujeme.


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek!


O autorovi:

Ing. Tomáš Navrátil Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.

Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


16. 03. 2020

Comments


bottom of page