top of page

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky od 2016

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Jaké změny s sebou přinesl rok 2016 v oblasti auditu? Na co si je třeba dávat pozor?

1. Povinný audit

Povinnost auditu podle základního právního předpisu (NOZ, zákon o OPS, zákon o církvích a náboženských společnostech, zákon o VVI a další) někdy není, někdy je bez ohledu na jejich velikost a činnosti a u některých je při překročení limitů. Od 1. 1. 2016 navíc k základní právní úpravě (která je pořád v platnosti), platí i úprava v zákoně o účetnictví. Tj. nově v zákoně o účetnictví je stanovena povinnost auditu všem (bez ohledu na formu) po překročení stanovených kritérií. § 20 zákona o účetnictví uvádí následující kritéria:


  1. aktiva celkem 40 mil. Kč (nově je třeba však brát aktiva v netto nikoliv v brutto hodnotě),

  2. úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,

  3. průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50.

Povinnost auditu v NNO na základě základních právních předpisů:

Tedy pokud NNO nemá povinnost auditu dle základního právního předpisu a překračuje v roce 2015 alespoň 2 uvedená kritéria a překročí je i za rok 2016, bude mít za rok 2016 povinnost auditu účetní závěrky i výroční zprávy.

2. Zveřejňování údajů účetní závěrky

Zákon 304/2013 o veřejných rejstřících se v § 66 písm. c) přímo odvolává na úpravu zveřejňování ve Sbírce listin platnou v účetních předpisech (od 1. 1. 2016 stanoví povinnost zveřejňovat závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví). Sbírka listin však již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek, organizací zaměstnavatelů, odborových organizací a obecně prospěšných společností.


Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo:


  • v roce 2014 uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016,

  • v roce 2015 uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017,

  • v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.


U povinně auditovaných účetních jednotek nedochází ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky, stále platí do 30 dnů od souběhu vydání auditorského výroku a schválení účetní závěrky valnou hromadou. Pro neauditované účetní jednotky je stanovena lhůta 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.


Malé a mikro účetní jednotky, které nejsou povinně auditované, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (§ 21a odst. 9 zákona o účetnictví), pokud jim to nestanoví zvláštní právní předpis. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce. Jedná se o zjednodušení pro účetní jednotky podnikatelského i nepodnikatelského charakteru.


Organizace, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují pouze přehled o majetku a závazcích.


V ČR se málo kdo vyzná v účetnictví neziskových organizací. My máme v týmu přední odborníky na tuto oblast, proto se na nás můžete spolehnout. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci vedení účetnictví neziskových organizací našim klientům poskytujeme.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


21. 02. 2016

Comentarios


bottom of page