top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Daním prodej cenných papírů?

Aktualizováno: 17. 7. 2023

Vlastníte nějaké cenné papíry a chcete je prodat? Nevíte jak na to a co to pro vás znamená z daňového hlediska? Kdy kontaktovat daňového poradce?


Když se rozhodnu prodat cenný papír, například akcie, musím z toho odvést daně? A jaké?


Na to nelze odpovědět jednoduše. Pokud se budeme bavit o tom, jaké daně byste případně odváděli, jedná se pochopitelně o daň z příjmů. Jelikož se budeme bavit o fyzických osobách, musíme rozlišit fyzickou osobu nepodnikající a podnikatele, který může mít cenné papíry zařazené do obchodního majetku.


Nejprve předpokládejme, že není možné využít některou z možností pro osvobození od daně (viz další otázka). Příjmy z prodeje investičních instrumentů pak spadají do ostatních příjmů, které se daní podle pravidel § 10 zákona o daních z příjmů.


V takovém případě můžete od příjmů z prodeje odečíst nabývací cenu daného cenného papíru a poplatky. Od příjmů ze všech cenných papírů se odečtou příslušné nabývací ceny těchto cenných papírů. Jinými slovy se mohou započítávat zisky a ztráty z jednotlivých transakcí. Nicméně je důležité vědět, že není možné vytvořit účinnou daňovou ztrátu z operací s cennými papíry. Tedy nelze například započíst ztrátu z transakcí s cennými papíry se ziskem ze samostatné činnosti či příjmům ze zaměstnání. Taktéž nelze započítávat ztráty z operací s cennými papíry s jinými ostatními příjmy podle § 10 (čili třeba započíst zisk z prodeje nemovitosti se ztrátou z operace s cenným papírem nebo naopak). Ze stejného důvodu nelze započítávat např. zisk z prodeje cenného papíru se ztrátami s transakcemi s deriváty (viz níže). Pro podnikatele může být proto v některých případech výhodnější cenné papíry zařadit do obchodního majetku a realizovat tak daňově účinnou ztrátu.


Je důležité připomenout, že z příjmů podle § 10 se neplatí sociální a zdravotní pojištění.


Kdy mám možnost příjmy z prodeje cenných papírů osvobodit od zdanění?


Pokud jste fyzická osoba (běžný občan), pak máte možnost osvobození od zdanění v těchto případech:

· pokud příjem ze všech cenných papírů je do 100 000 Kč ročně (100 001 Kč už se daní z celé částky),

· pokud je příjem nad 100 000 Kč, je dále možnost osvobodit, pokud cenný papír držíte déle než 3 roky.

Nezapomeňte, že máte povinnost osvobozené příjmy na 5 milionů nahlásit na finančním úřadu.


Co vše je z hlediska české legislativy bráno jako cenný papír?


Ani tato otázka nemá přímou a jednoduchou odpověď. Z hlediska zdanění daní z příjmů fyzických osob svou definici cenný papír nemá. V jiných, obecných zákonech, jsou cenné papíry definovány takto:

Podle NOZ je cenný papír listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit nebo převést.

Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou investičními nástroji:

a) investiční cenné papíry,

b) cenné papíry kolektivního investování,

c) nástroje peněžního trhu,

d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje atd.


Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou investičními cennými papíry cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu. Investičními cennými papíry jsou zejména

a) akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě,

b) dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky,

c) depozitní poukázky představující vlastnické právo k cenným papírům uvedeným v písmenech a) a b),

d) cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v písmenech a) a b),

e) cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.


Co když vlastním opce nebo jiné deriváty, jsou také brány jako cenný papír? Jak se zdaňují deriváty?


Viz předchozí otázka – velmi pravděpodobně se nebavíme o cenných papírech. Je potřeba definovat, kdo daní a pokud je to fyzická osoba, zda má daný instrument zařazený v obchodním majetku. Ať tak či tak, osvobození není možné, protože se nejedná o cenný papír. Pokud opce není zařazena v obchodním majetku, pak se opět daní v § 10, tentokrát ale ne příjem z úplatného převodu cenného papíru, ale „jiné věci“. V rámci této kategorie je opět možno započítávat zisky a ztráty, nicméně zase nelze vygenerovat ztrátu, kterou je možné uplatnit vůči dalším dílčím základům daně nebo ji uplatňovat v dalších letech. Nelze započítávat např. zisk z derivátu se ztrátou z obchodování s cenným papírem. Opět tento příjem nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Pokud je opce zařazena v obchodním majetku, tak lze vygenerovat daňově účinnou ztrátu, protože zdanění bude podléhat pravidlům § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy ze samostatné činnosti). Tyto příjmy však podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění.


Kdy by se měl člověk obrátit na daňového poradce, pakliže se rozhodne investovat?


Pokud již má nějaké povědomí o aspektech zdanění, ujistit se, že nedošlo ke změně zákona o daních z příjmů. Dále při realizaci opravdu velkých zisků a pokud se investuje do něčeho méně standardního.O autorovi:


Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.


Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


6. 12. 2022

Comments


bottom of page