top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Jaké je postavení školské právnické osoby v našem právním a účetním systému?

Soukromé školy a školky rostou jako houby po dešti a každá z nich potřebuje profesionálně vedené účetnictví. To má však řadu specifik, která byste možná nečekali, a proto se na ně zaměříme v dnešním odborném článku.


Anna Pelikánová z ÚčtujemeNeziskovky.cz
Anna Pelikánová, CEG

Školský zákon č. 561/2004 Sb. neobsahuje pojem soukromá škola, nýbrž hovoří o jednotlivých zřizovatelích škol. Školy běžně označované jako školy soukromé jsou školy, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo registrovanou církví, nebo náboženskou společností. Školy církevní jsou ty zřizované registrovanou církví nebo náboženskou společností, která získala oprávnění školy zřizovat.

 

Zřizovatelem školské právnické osoby může být:

a) ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí,

b) jiná právnická osoba nebo fyzická osoba.


Školskou právnickou osobu může zřídit společně i více zřizovatelů.

 

Školská právnická osoba je právnickou osobou zřízenou podle školního zákona č. 561/2004 Sb., jejíž hlavní činností je poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 a školských služeb podle tohoto zákona.

 

Podmínkou výkonu činnosti jakékoliv, tedy i soukromé a církevní školy nebo školského zařízení, je zápis do školského rejstříku. Vzdělání získané v soukromých a církevních školách je rovnocenné vzdělání získanému v analogických školách veřejných. Vzdělávání podléhá hodnocení Českou školní inspekcí. Zápis instituce do školského rejstříku je rovněž předpokladem pro jakýkoli nárok na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu.


Školská právnická osoba vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů a je zařazena v rámci účetních jednotek podle zvláštního právního předpisu mezi jiné právnické osoby, jejichž hlavní činností není podnikání.


Odlišnosti školské právnické osoby od příspěvkové organizace (školy) zřizované obcí:

  • školská právnická osoba vzniká dnem zápisu do rejstříku školských právnických osob

  • školská právnická osoba se zapisuje pouze do rejstříku školských právnických osob

  • identifikační číslo přiděluje školské právnické osobě přímo MŠMT

  • školská právnická osoba má v § 137 zákona č. 561/2004 Sb. definovány pouze tři fondy – rezervní fond, investiční fond, fond kulturních a sociálních potřeb, ostatní fondy může tvořit, pokud jí to dovolí zřizovatel

  • školská právnická osoba vede účetnictví v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.


Základní pravidla hospodaření:


Školská právnická osoba hospodaří s příjmy, s prostředky svých peněžních fondů, s ostatním majetkem, závazky a pohledávkami. ŠPO používá majetek pro účely své hlavní činnosti, pokud školský zákon nestanoví jinak. Hospodaření ŠPO v hlavní činnosti se řídí jejím rozpočtem. Rozpočet hlavní činnosti může zahrnovat pouze příjmy a výdaje související s její hlavní činností. Příjmy získané hlavní činností lze použít pouze na tuto hlavní činnost.


Školská právnická osoba tvoří výsledek hospodaření sloučením výsledku hospodaření z hlavní činnosti a zisku z doplňkové činnosti po zdanění; výsledek hospodaření se tvoří po vypořádání finančních prostředků státního rozpočtu. ŠPO používá zlepšený výsledek hospodaření přednostně k úhradě případné ztráty z hlavní činnosti z minulých let a dále z něj tvoří peněžní fondy.


Doplňková činnost navazující na hlavní činnost ŠPO nebo slouží k účelnějšímu využití odbornosti jejích zaměstnanců a majetku. Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. ŠPO účtuje odděleně o hlavní činnosti a činnosti doplňkové.


Další pravidla hospodaření stanoví, že školské právnické osoby obcí nesmí zřizovat školské právnické osoby, obecně prospěšné společnosti (nyní tzv. ústavy podle občanského zákoníku) a nadace, nesmí zakládat právnické osoby podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a účastnit se na podnikání těchto osob, nesmí zajišťovat závazky jiných osob.


ŠPO nesmí bez souhlasu zřizovatele přijímat a poskytovat půjčky s výjimkou poskytování půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb, nesmí sjednávat úvěry a směnečně se zavazovat, nesmí uzavírat smlouvy o koupi najaté věci bez předchozího souhlasu zřizovatele a také nesmí nakupovat nebo bez předchozího souhlasu zřizovatele přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným osobám akcie či jiné cenné papíry.

ŠPO nesmí poskytovat dary (s výjimkou darů poskytovaných z fondu kulturních a sociálních potřeb nebo jiného peněžního fondu zřízeného pro sociální účely).

Školská právnická osoba může vytvářet peněžní fondy, přičemž vždy vytváří rezervní fond a fond investic; školská právnická osoba zřízená mj. obcí vytváří také fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatky peněžních fondů se po skončení roku převádějí do roku následujícího.


Dozvěděli jste se něco nového?

Vzdělávejte se s námi dál: poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.

 

 

O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než dvacetiletá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vede celý tým CEG.


22. 5. 2024

Comentarios


bottom of page