top of page

Legislativní změny v roce 2014

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Tzv. rekodifikace soukromého práva přinesla s účinností od 1. 1. 2014 zrušení desítek zákonů a jejich nahrazení zákony novými. Vybrali jsme nejdůležitější změny.

Vybrali jsme pro Vás ty nejpodstatnější změny:

1. Daň z příjmů

Počínaje rokem 2014 došlo ke zrušení zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí. Plnění, která byla předmětem daně darovací a daně dědické, budou zdaňována daní z příjmů. Od daně z příjmů bude vždy osvobozen příjem nabytý děděním.

Příjmy ze závislé činnosti, které budou zdaňovány v samostatném základu daně, se navyšují z Kč 5 tis. na Kč 10 tis. měsíčně (pouze příjmy na základě dohody o provedení práce). Poplatník bude mít možnost sraženou daň započíst ve svém daňovém přiznání.

Novela zavádí limit pro osvobození příležitostného bezúplatného nabytí majetku a jiného prospěchu, a to ve výši Kč 15 tis. Dále zvyšuje limit pro osvobození příjmů z příležitostných činností a příležitostného pronájmu z Kč 20 tis. na Kč 30 tis. ročně.

2. Dary

Novela zákona zvyšuje maximální limit při odpočtu darů u fyzických osob na 15 % základu daně (v roce 2013 limit 10 %), u právnických osob pak na 10 % základu daně (v roce 2013 5 %).

V souvislosti se zrušením zákona o dani darovací se předmětem daně z příjmů stává přijatý dar, který nebyl zaúčtovaný do výnosů.

3. Majetek

Novela vypouští limit uznatelné vstupní ceny u pozemku, který prodává právnická osoba (vstupní cena byla uznatelná pouze do výše příjmů z jeho prodeje). Limit je zachován, pokud prodej uskuteční fyzická osoba.

Jako daňově neuznatelný náklad budou kvalifikovány odpisy a zůstatková cena, případně hodnota majetku u neodpisovaného majetku, který byl nabyt bezúplatně, a toto nabytí bylo osvobozeno nebo nebylo předmětem daně z příjmů.

Při zařazování majetku do odpisových skupin došlo v příloze zákona č. 1 k nahrazení Standartní klasifikace produkce SKP klasifikací produkce CZ-CPA.

Nově je stavba součástí pozemku; dochází k úpravám v účetních a daňových předpisech- stavby bude možné i nadále odepisovat.

Finanční leasing je nově definován tak, že bude nutné po uplynutí sjednané doby převést vlastnické právo na uživatele (ne pouze právo převodu).

Změna v účetním vymezení technického zhodnocení - hranice TZ bude v účetnictví stanovena na částku, kterou bude mít účetní jednotka stanovenou pro evidování DM. Evidence DHM například od 20 tis. Kč, bude hranicí TZ od 20 tis. Kč, tj. již nikoliv od 40 tis. Kč, jak jsme byli zvyklí.

4. Pohledávky

V zákoně o rezervách dochází ke zjednodušení pravidel pro tvorbu daňových opravných položek:

 • u pohledávek, které budou více než 18 měsíců po splatnosti, budou tvořeny daňové opravné položky ve výši 50 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

 • u pohledávek, které budou více než 36 měsíců po splatnosti, budou tvořeny daňové opravné položky ve výši 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky,

 • nedochází ke změně v tvorbě daňových opravných položek u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, stejně tak se nic nemění na možnosti 100% odepsat pohledávky v rozvahové hodnotě nepřesahující Kč 30 tis.

5. Zákon o DPH

Nový občanský zákoník spojuje osud pozemku a na něm stojící budovy. Stejný princip přebírá rovněž zákon o DPH. Důsledkem tohoto je, že prodej pozemku, na kterém stojí budova, nebude možné osvobodit od daně z přidané hodnoty, resp. bude představovat osvobozené plnění nejdříve po pěti letech od kolaudace budovy, která na pozemku stojí. Dříve představoval plnění osvobozené od daně, aniž by bylo podmiňováno naplněním nějaké podmínky.

Novela omezuje případy vzniku ručení za nezaplacenou daň při úhradě plnění na jiný účet než zveřejněný správcem daně, a to na případy, kdy úplata za plnění překročí částku ve výši Kč 700 tis. Pro naplnění institutu ručení musí být splněny obě podmínky kumulativně, tj. jak neregistrovaný účet, tak částka překračující limit.

Další změny v zákoně o DPH jsou, že převod nemovitosti je považován jako součást dodání zboží, osvobození u vybraných nemovitých věcí a jiné.

6. Veřejně prospěšný poplatník

Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se zakladatelskými listinami jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním - § 17a ZDP (dříve § 18 odst. 3, tj. poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikáni).

 • upravuje se VPP s tzv. širokým základem daně, tj, VPP, pro které neplatí, že příjmy z hlavní činnosti nejsou předmětem daně. Jde o: veřejnou VS, veřejnou výzkumnou instituci, poskytovatele zdravotních služeb (v jakémkoliv rozsahu), OPS, ústavem.

 • nově se VPP se může rozhodnout, že osvobození příjmů neuplatní

 • u VPP zůstávají zachovány obdobné podmínky pro snížení základu daně (až o 30% max do částky 1mil. Kč), nově však jsou z této možnosti vyčleněny poskytovatele zdravotních služeb, profesní komory. V důvodové zprávě je zdůvodněni takové, že tyto subjekty vykonávají obdobné činnosti jako podnikatelské subjekty a proto není důvod je zvýhodňovat.

 • co není předmětem daně u VPP - nově v §18a

 • bezúplatný příjem VPP - je osvobozen §19a

 • předmětem daně je nově i příjem z úroku

 • upravuje se osvobození veškerých příjmů nabytých z titulu dědění nebo odkazu

 • kromě VPP jsou u ostatních PO dary předmětem daně z příjmů

 • nový pojem „bezúplatný příjem“ – zahrnuje jak příjmy nabyté z titulu dědění, darováni, tak i jiné příjmy bez protiplnění

7. Daň z převodu nemovitostí

Je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí. Podle nového návrhu je poplatníkem převodce u koupě nebo směny, pokud se převodce a nabyvatel nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Zavádí se tedy volba. Pokud si zvolí, že daň zaplatí převodce, pak je nabyvatel ručitelem. Sazba zůstává 4%.

Jsme tým odborníků, kteří Vám pomáhají s vedením účetnictví, daňovým poradenstvím, zpracováním mezd, personalistiky a se spoustou dalších záležitostí, které se týkají Vašeho podnikání. Podívejte se na další informace a služby, které pro podnikatele, firmy i neziskovky poskytujeme.


O autorce: Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


18. 01. 2014


Comments


bottom of page