top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Změny daňového řádu 2021 – sankce za pozdní a chybné podání přiznání a jeho pozdní platbu

Aktualizováno: 24. 7. 2023

Nikdo není bezchybný, zvlášť v tak termínově náročné oblasti jako jsou daně a účetnictví. Možná že i vám se stalo, že jste omylem odeslali daňové přiznání nebo z něj vyplývající platbu pozdě. V roce 2021 přichází do daňového řádu změny, které upravují sankce s těmito úkony spojené. V našem článku vás seznámíme s těmi nejdůležitějšími.Pokuta za chybné podání přiznání

Podle dosavadního znění daňového řádu (DŘ) bylo automaticky pokutováno pokutou ve výši 2 000 Kč nesplnění povinnosti učinit podání přiznání elektronicky, ačkoliv elektronicky podáno být mělo.


Novelou pak dochází k úpravě postupu, kdy správce daně nejprve vyzve k odstranění vad podání. Nově se rozlišují vady materiální a formální.


Materiální vady jsou ty, které nejsou schopny dalšího zpracování. V tomto případě správce daně vyzve daňový subjekt k nápravě. Pokud nedojde k nápravě, podání se stane neúčinné – jako kdyby vůbec nenastalo.


Formální vady mohou spočívat v nedodržení elektronického způsobu podání, nebo podání například ve formátu PDF namísto formátu XML. Zde opět vyzve správce daně k nápravě. Pokud vady podání nebudou odstraněny, podání zůstane účinné, ale daňový subjekt dostane pokutu ve výši 1 000 Kč. Nově tedy nebude postihováno nedodržení elektronické formy podání, resp. jeho formátu a struktury, ale až nevyhovění výzvě k odstranění těchto vad.


Zužuje se pak okruh daňových subjektů, které mají povinnost podat přiznání pouze elektronicky. Novelizovaný DŘ stanoví tuto povinnost pouze těm daňovým subjektům s datovou schránkou, které ji mají zřízenou ze zákona. Na osoby s dobrovolně zřízenou datovou schránkou se nebude toto pravidlo vztahovat, tudíž jim ani nebude hrozit vznik výše zmíněné pokuty za nedodržení elektronické formy podání.


Pokuta za opožděné podání

Za pozdní podání daňového tvrzení (tj. přiznání, vyúčtování či hlášení) vzniká ze zákona daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, pokud je dosažena minimální výše a je překročena toleranční doba prodlení s podáním.


Novelou se mění minimální výše této pokuty. Pokud částka pokuty nedosáhne částky 1 000 Kč (doposud 200 Kč), nevznikne daňovému subjektu povinnost pokutu uhradit.


Toleranční doba pěti pracovních dnů bez sankce je i po novele zachována, přestože její zrušení bylo předmětem diskuse. Nově bude možné také požádat za jistých podmínek o prominutí celé výše pokuty nebo její části.


Úrok z prodlení

Daňový subjekt je povinen uhradit úrok z dlužné částky daně za dobu, po kterou je v prodlení s úhradou daně, pokud úrok dosáhne minimální výše a je překročena toleranční doba prodlení s úhradou daně.


Podle novelizovaného DŘ nevzniká povinnost úrok hradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období u jednorázových daní částku 1 000 Kč (doposud se jednalo o částku 200 Kč).


Nově je stanovena doba, po kterou úrok z prodlení vzniká, jako období od čtvrtého dne následujícího po původní splatnosti daně do dne její platby. Počátek úročení tak nastává oproti dosavadní právní úpravě dříve. Doposud vznikal úrok až od pátého pracovního dne po dni splatnosti. Nově tedy půjde o tři kalendářní dny bez úročení.


Důležitou změnou je pak výše úroku, která je nově odvozena od výše úroku z prodlení občanského zákoníku. Podle příslušného prováděcího předpisu výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Novelou tak dochází k významné redukci úroku z prodlení o 6 procentních bodů (doposud byl úrok počítán jako repo sazba + 14 procentních bodů).


Poslouchejte naše podcasty a přihlaste se k odběru našich novinek .


O autorovi:

Ing. Tomáš Navrátil

Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.

Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


Daň z příjmů musí odvádět každý z nás. Zpracovat daňové přiznání a rozumět například tomu, co si můžeme uplatit jako daňový náklad - na to už máte nás. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci zpracování daně z příjmů našim klientům poskytujeme.


22. 01. 2021

Commenti


bottom of page