top of page
  • Obrázek autoraTomáš Navrátil

Jaké jsou nejdůležitější daňové novinky v roce 2023?

Aktualizováno: 17. 7. 2023

S novým rokem tradičně přichází řada novel daňových zákonů a rok 2023 je na ně bohatý. Zásadní změny se dočkal například zákon o DPH, který se dotkne velkého množství podnikatelů. Dále spousta živnostníků bude moci výhodně využívat paušální daň, týká se i vás? A jak to nově bude s datovými schránkami? To a mnohé jiné se dozvíte srozumitelně v našem článku.


Daň z příjmů fyzických osob – paušální daň

Pro fyzické osoby, které chtějí vstoupit do režimu paušální daně, nadále zůstává podmínka nebýt registrovaným plátcem k DPH. Došlo nicméně k navýšení limitu povinné registrace k DPH z 1 milionu na 2 miliony Kč za posledních 12 měsíců. Novinkou je vznik 3 různých pásem.


Díky tomu vzniká i jistá nová „záznamní povinnost“, kdy poplatník v paušálním režimu, který má příjmy ze samostatné činnosti, ke kterým lze uplatnit výdaje procentem z příjmů v různé výši, musí vést záznamy o příjmech pro účely prokázání výše příjmů pro zvolené pásmo paušálního režimu.

Dále díky zavedení pásem může na přelomu následujícího docházet k přechodům mezi pásmy, což může vést k různým administrativním povinnostem a také podávání daňových přiznání.


Daň z příjmů právnických osob – odpisy

Nejedná se o změnu v pravém slova smyslu, ale i pro rok 2023 zůstává možnost u nového majetku (pořízeného v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023) použít tzv. mimořádné odpisy.

Tyto odpisy se počítají s přesností na měsíce. U majetku v první odpisové skupině je možno odepsat majetek ze 100 % za 12 měsíců, místo standardních 3 let. U druhé odpisové skupiny za 24 měsíců namísto standardních 5 let. Během prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny majetku a během dalších 12 měsíců zbývajících 40 %

Uplatňovat mimořádné odpisy je možnost, nikoliv povinnost.


Daň z příjmů fyzických osob – bezplatné poskytnutí vozidla zaměstnanci

Již od 1. 7. 2022 pak platí změna výše ocenění v případě bezplatného poskytnutí vozidla zaměstnanci zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely (tzv. dodaňování).

Za příjem se i nadále považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, ale pokud se jedná o nízkoemisní motorové vozidlo, je to 0,5 % vstupní ceny vozidla. Pojem nízkoemisní vozidlo je vymezen v příslušné Informaci GFŘ.


Daň z příjmů fyzických i právnických osob – dary

Za zdaňovací období 2022 lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně (dříve platilo 10 %).

Toto ustanovení lze použít i na bezúplatné plnění poskytnuté v roce 2022 a) za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny b) Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny

Dar pro Ukrajinu může podnikající fyzická osoba či právnická osoba použít i jako daňově uznatelný výdaj. Pak již ale nelze použít tuto částku jako položku snižující základ daně.


Daň z příjmů fyzických osob – podávání přiznání

Zvyšuje se limit pro povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Nově tuto povinnost bude mít fyzická osoba, jejíž zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč (dříve 15 000 Kč). Toto však platí až pro zdaňovací období roku 2023. Za rok 2022 stále platí původní výše.


Silniční daň

V roce 2023 platí výrazná změna v oblasti silniční daně. Okruh vozidel, která silniční dani podléhají, se totiž výrazně zúžil. Předmětem silniční daně nejsou žádná osobní vozidla a dále nákladní a ostatní vozidla s maximální hmotností do 3,5 tuny.

Pro nákladní vozidla do 12 tun je nastavena nulová sazba daně – tato vozidla se tak nebudou ani uvádět do přiznání.

Z okruhu poplatníků dále zcela vypadli zaměstnavatelé. Sazba 25 Kč za každý den pracovní cesty tím pádem ze zákona zmizela.

Jelikož nyní předmětem daně nejsou osobní vozidla, není tedy ani třeba zkoumat, zda dané vozidlo je využíváno k podnikání nebo ne.


DPH – registrace plátce

K výrazné změně došlo v oblasti DPH. Pro povinnou registraci plátce je nyní rozhodná hranice 2 milionů Kč za předchozích 12 měsíců.

Platí, že pro některé subjekty nemusí být výhodné z režimu plátce DPH vystupovat. Upozorňujeme například na přetrvávající povinnost registrace jakožto identifikované osoby při transakcích se subjekty z jiných členských států EU. Více se dozvíte v epizodě podcastu SníDANĚ s Šárkou na téma Novela zákona o DPH od 1. 1. 2023.


DPH – kontrolní hlášení

Došlo k prodloužení lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy od správce daně na 17 dnů ode dne dodání výzvy. Původní lhůta byla 5 dnů. Pozor, lhůta běží od dodání do datové schránky, nikoliv od doručení. Nezáleží tedy na tom, zda se poplatník přihlásí do datové schránky či nikoliv.

Dochází ke snížení pokut v kontrolním hlášení na polovinu u vybraných plátců. Pokuty ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč se snižují u plátců – fyzických osob, plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím a plátců, kteří jsou s.r.o s jediným společníkem – fyzickou osobou.

Dále nebude povinnost platit pokutu ve výši 10 000 Kč, pokud plátce podá kontrolní hlášení v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván.


Zrušení EET

Dochází k úplnému zrušení povinnosti evidovat tržby v režimu EET. Tím se ruší i veškeré administrativní povinnosti jako je povinné označení provozovny. Ruší se také příslušná sleva ve výši 5 000 Kč.


Datové schránky

Nově jsou ze zákona zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a nepodnikajícím právnickým osobám, které datovou schránku zatím nemají. Výjimku mají osoby neusazené v tuzemsku.O autorovi:


Daňový poradce Connect Economic Group s.r.o.


Tomáš je více než 11 let daňovým poradcem, který se skvěle vyzná v daňové legislativě a analyzuje daňové výhody a potenciální rizika. Díky tomu se naši klienti mohou správně rozhodovat a ochránit své podnikání. Tomáš má zkušenost i s podáváním odvolání proti nespravedlivým rozsudkům finanční správy. Daňové poradenství poskytuje jak stálým klientům, tak v podobě odborných konzultací pro širokou veřejnost.


17. 01. 2023

Comentarios


bottom of page