Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění I Connect Economic Group s.r.o.
  • Anna Pelikánová

Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění

Aktualizace: kvě 18


Pozdní přiznání přijatých zdanitelných plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pokud plátce nemá plný nárok na odpočet DPH.
Jde o přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet daně, kdy vypořádací koeficient předmětného kalendářního roku je menší než 95 % a daň na vstupu i na výstupu je přiznána současně u transakcí typu:

  • pořízení zboží z jiného členského státu vč. pořízení zboží kupujícím formou třístranného obchodu,

  • přijetí služby z jiného členského státu/ze třetí země,

  • dovoz zboží,

  • přijaté tuzemské plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.


1. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, ovšem nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v němž vznikla povinnost přiznat daň.

Pak správce daně daň dodatečně nevyměří ani nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Úrok z prodlení se vypočítá pouze z částky odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a daní na vstupu, pokud byly deklarovány v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období současně.


2. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, a to v pozdějším zdaňovacím období jiného kalendářního roku.

Správce daně nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Kromě úroku z prodlení by správce daně doměřil případný rozdíl, o který by byl vlivem uplatnění vyššího vypořádacího koeficientu jiného kalendářního roku neoprávněně uplatněn odpočet daně vyšší, než na jaký měl plátce nárok.


Oblast DPH je vůbec ta nejsložitější v daňové legislativě. Náš daňový tým v tom však umí chodit. Denně pomáháme desítkám podnikatelům se v této problematice zorientovat. Pomůžeme i Vám a navrhneme ideální řešení Vaší situace. Podívejte se na další informace a služby, které ohledně DPH našim klientům poskytujeme.